تغییر کاربری اراضی - تغییر کاربری اراضی | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم

هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری سازمان جهاد کشاورزی ممنوع بوده ودر صورت مشاهده موضوع به مراجع قضایی ارجاع وضمن جریمه  ،بنا ساخته شده قلع وقمع می گردد %

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جاجرم