تغییر کاربری اراضی کشاورزی - تغییر کاربری اراضی کشاورزی | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم


تغییر کاربری اراضی کشاورزی باعث مهاجرت روستائیان به شهر می شود وحفظ اراضی کشاورزی برای تامین امنیت غذایی نسل حال و نسلهای آینده ضروری است . هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی ممنوع و متخلف به مراجع قضایی معرفی می گردد %

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  جاجرم