خورده مالکی درجاجرم - خورده مالکی درجاجرم | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم