اعتبارات عمرانی جاجرم - اعتبارات عمرانی جاجرم | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم
عملیات آب وخاک درتعاونی تولید آلاداغ انجام می شود .