مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم
گلخانه آقای محجوب در شهرستان جاجرم