انتصاب آقای سیدعلی باستان - انتصاب آقای سیدعلی باستان | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم
طی حکمی از سوی مدیریت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جاجرم جناب آقای سیدعلی باستان به سمت مسوول مرکز ترویج جهاد کشاورزی شوقان منصوب گردید .