مسئول دفتر مدیریت | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم