مدیر | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم

 

آقای حمید نامور حمزانلویی