سال 1397 را به همکاران جهاد کشاورزی تبریک می گوئیم - سال 1397 را به همکاران جهاد کشاورزی تبریک می گوئیم | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم