بازدید دکتر قربانی وفرماندار از استخر پرورش ماهی - بازدید دکتر قربانی وفرماندار از استخر پرورش ماهی | مديريت جهادکشاورزي شهرستان جاجرم